Algemene voorwaarden voor wholesale Sproetiz

Inhoudsopgave:
Artikel 01 – Definities
Artikel 02 – Identiteit van Sproetiz Artikel 03 – Toepasselijkheid
Artikel 04 – Het aanbod
Artikel 05 – De overeenkomst
Artikel 06 – De prijs
Artikel 07 – Conformiteit en garantie
Artikel 08 – Aansprakelijkheid
Artikel 09 – Levering en voering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachten
Artikel 12 – Overige

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat Sproetiz;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat afnemer of Sproetiz in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informeert mogelijk maakt;
 4. Sproetiz; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan afnemer aanbiedt;
 5. Overeenkomst; een overeenkomst waarbij in het kader van een door Sproetiz georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst;
 6. Techniek: voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Sproetiz gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2 – Identiteit van Sproetiz

Anita Blom
Sproetiz
Koningin Julianalaan 13
3832 BA Leusden


wholesale@sproetiz.nl
www.sproetiz-wholesale.nl
0614271150

Kvk nummer: 56388268

BTW: NL001955411B84
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sproetiz en op elke tussen Sproetiz en afnemer tot stand gekomen overeenkomst;
 2. Indien afnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, dan is Sproetiz gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen, zonder dat zij daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is;
 3. Algemene voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen nadat partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoenden gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als Sproetiz gebruik maakt van afbeeldingen zijn dezen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sproetiz niet;
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat voor de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd afnemer onverwijld langst elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door afnemer is bevestigd, kan Sproetiz de overeenkomst ontbinden;
 3. Sproetiz kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sproetiz op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
 4. Sproetiz zal bij het product of dienst aan afnemer de volgende, schriftelijke of op zodanig wijze dat deze door afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeladen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 6 – De prijs

 1. Sproetiz behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, onder meer maar niet uitsluitend wijzigingen als gevolgd van veranderingen in btw-tarieven en/of wijzigingen de prijzen van leveranciers;
 2. In afwijking van het vorige lid kan Sproetiz producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar afnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en btw;
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sproetiz niet.

 

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. Sproetiz staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Sproetiz er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
 2. Afnemer en diens klanten dienen zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van schuld, geldt er geen garantie;
 3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient afnemer contact met Sproetiz op te nemen voor een passende oplossing;
 4. Vanaf moment van ontvangst producten ligt de verantwoordelijkheid bij afnemer. Afnemer gaat zorgvuldig met producten om, zodat ze in goede staat blijven. Eventuele klachten na verkoop aan afnemer in winkel zijn de verantwoording van afnemer.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Sproetiz kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming;
 2. De aansprakelijkheid van Sproetiz overstijgt nooit het factuurbedrag;
 3. Sproetiz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van afnemer, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst door Sproetiz;
 4. Sproetiz biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de overeenkomst te leveren of geleverde producten;
 5. Sproetiz is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Sproetiz is uitgegaan van door of vanwege afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Sproetiz is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door afnemer;
 6. Sproetiz heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van afnemer ongedaan te maken of te beperken;
 7. Afnemer vrijwaart Sproetiz tegen en stelt Sproetiz schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen;
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sproetiz.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Sproetiz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten;
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan Sproetiz kenbaar heeft gemaakt;
 3. Sproetiz zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, na ontvangen betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht;
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sproetiz tot het moment dat bestelling ter beschikking is gesteld aan bezorgdienst;
 5. Sproetiz heeft en behoudt het auteursrecht op alle door Sproetiz gecreëerde producten gepubliceerd op de website van Sproetiz

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Afnemer ontvangt van Sproetiz een factuur na geaccepteerde bestelling. De factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen betaald te worden. Wanneer de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Sproetiz de overeenkomst ontbinden of opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Sproetiz zal afnemer hiervan eerst op de hoogte stellen.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klanten kunnen door afnemer via een e.mail naar wholesale@sproetiz.nl aan Sproetiz bekend worden gemaakt;
 2. Bij afnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sproetiz binnen de termijn van 14 dagen geantwoorde met een bericht van ontvangt en een indicatie wanneer afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 3. Bij een ingediende klacht door afnemer wordt de betalingsverplichting van afnemer niet opgeschort.

 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Op de producten geldt een BTW tarief van 21%;
 2. Producten zijn (vooralsnog) niet voorzien van barcode of prijs;
 3. De minimale afname per order bedraagt €50,- Excl 21% BTW;
 4. Afnemer is vrij om product foto’s van de webshop van Sproetiz te gebruiken;
 5. Sproetiz behoudt zicht het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig door Sproetiz aan afnemer medegedeeld.
 6. Op overeenkomst en andere rechtsbetrekkingen tussen Sproetiz en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
© 2022 - 2024 sproetiz-wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel